https://www.youtube.com/watch?v=1J9x2V0urOM WINKHUB - Command Execution Vuln

https://www.youtube.com/watch?v=rXcvhAxFzOQ   WINKHUB - Nand Glitch attack